روشنفکری - مناظره کامل صادق زیباکلام با حسین خسروپناه

636

Playlists

Loading...
http://www.youtube.com/watch?v=QMLQQi62GCA#t=29m00s
مناظره از دقیقه ۲۹ شروع می شود بقیه مقدمه است

برنامه زاویه
در خصوص روشنفکری در ایران
متاظره کامل صادق ریباکلام با حسین خسروپناه