پیشنهاد واردات به زبان طنز- ز لبنان بهر ما ماتم بیارید

889

Playlists

Loading...
شعر طنز در باب واردات ...

در ایران از خوشی مردیم ولله
ز لبنان بهر ما ماتم بیارید
معمم هست اما ما که غرقیم
اگه که جور شد بازم بیارید
برای راهپیمایی بعدی
از آمریکا کمی پرچم بیارید
نگفتم هان! به جای خود اگر شد
ز یک کشور کمی آدم بیارید ...
http://baqaali-halloo.blogfa.com/

https://www.facebook.com/POOYAJAHANDAR

منبع:http://on.fb.me/1s8BWem